Bruk av Flesland TMA

Avtale om bruk av områder i Flesland TMA til seilflyging Revisjon nr. 2.

Se kart HER

1. Intensjon

1.1   Denne avtale mellom Os Aero Klubb (OAK) og Avinor, ved Lufttrafikktjenesten Bergen Lufthavn/Flesland (LTT BR), har til hensikt å sørge for en effektiv og sikker avvikling av luftfarten kombinert med tilbud for seilflyging innenfor Flesland TMA.

1.2   Avtalen fastsetter regler og koordineringsrutiner for seilflyvirksomhet i Flesland TMA. All bruk av seilflyområdene skal foregå i regi av OAK, og OAK er ansvarlig for bekjentgjøring av avtalen, samt nødvendig opplæring, til fartøysjefer som skal anvende de seilflyområder avtalen omfatter.

1.3   Det pålegges OAK ansvar for å påse at alle fartøysjefer som skal fly i områdene har oppdatert kartmateriell der grenser for kontrollert luftrom og seilflyområdene er inntegnet.

1.4 I BSL F 1-1, § 7-1, sjuende ledd, kreves det melding om at områder for seilflyging skal tas i bruk. Dette kravet anses innfridd for OAKs del ved foreliggende avtale. LTT BR vil besørge informasjon til andre brukere av luftrommet ved utstedelse av NOTAM.

2. Beskrivelse av seilflyområdene

2.1   Avtalen omfatter følgende definerte områder innenfor Flesland TMA (luftrom klasse D). Områdene er tegnet inn på vedlagt kart (hentet fra lokalt regelverk for LTT BR).

2.1.1 GULLFJELLET GLIDERAREA:
601743N 0053136E  –   602029N 0053411E  –    602329N 0053343E  –  602633N 0054329E-     601453N-0054805E     –     (601743N 0053136E).

· Øvre grense: 4500FT.

2.1.2 KVAM TRANSITAREA:
603023N 0055243E  –     603423N 0060249E  –     602707N 0060516E  –     602322N 0055500E  –     (603023N 0055243E).

· Øvre grense: 7500FT.

2.2 Områdenes nedre grense sammenfaller med nedre grense på TMA, dvs. 3500FT i Gullfjellet Gliderarea og 5500FT i Kvam Transitarea

3. Bruk av GULLFJELLET GLIDERAREA

3.1 Generelt

3.1.1 Før bruk av Gullfjellet Gliderarea (gjelder både ved klubbflyging og for enkeltflyginger, se pkt. 3.2 og 3.3) skal OAK innhente forhåndsgodkjenning på telefon 55 99 74 77 (koordinator LTT BR).

3.2 Aktivisering/stenging ved klubbflyging

3.2.1 Aktivisering av området skal skje etter anmodning fra bakkesjef OAK på tlf. 55 99 04 51 (flygeleder, Flesland Radar). Bakkesjef OAK skal være tilgjengelig for LTT BR på på telefon 56 30 84 30 (OAK klubbhus).

3.2.2    Etter aktivisering iht. pkt. 3.2.1 kan et ubegrenset antall seilfly operere innenfor området. Alle seilfly skal innhente tillatelse fra bakkestasjonen før flyging inn i området finner sted, og skal kontinuerlig avlytte bakkestasjonens radiofrekvens 123,5 MHz (NAK-frekvens) mens flyging i området pågår.

3.2.3   Området skal stenges av bakkesjef OAK når siste seilfly har forlatt området. Slik melding skal gis på tlf. 55 99 04 51 (flygeleder, Flesland Radar).

3.2.4    BSL F 1-1, § 7-1, andre ledd, gir flygekontroltjenesten hjemmel til, når hensynet til flysikkerheten gjør det nødvendig, å stoppe all seilflyging som utføres som kontrollert flyging. Stop kan beordres telefonisk via bakkesjef OAK eller ved å kontakte seilflyene direkte på frekvens 123,5 MHz.

3.3    Aktivisering/stenging ved enkeltflyginger

3.3.1   Aktivisering av Gullfjellet Gliderarea for enkeltflyginger skjer ved at FLESLAND RADAR utsteder klarering. Klarering oppnås ved at seilfly enkeltvis anmoder (til FREQ 121.0 MHz) om tillatelse for flyging i området (se pkt. 7.1).

3.3.2   Gullfjellet Gliderarea er aktivt for angjeldende seilfly i 30 MIN fra det tidspunkt klarering utstedes, eller til seilflyet rapporterer å ha forlatt Gullfjellet Gliderarea, dersom dette skjer før denne tid. Fartøysjefen på seilflyet skal rapportere til FLESLAND RADAR umiddelbart når området er forlatt. Dersom det ønskes flyging i området utover denne tidsperiode, må det anmodes om ny klarering.

4. Aktivisering/stenging av KVAM TRANSITAREA

4.1   Aktivisering av Kvam Transitarea skjer ved at FLESLAND RADAR utsteder klarering. Klarering oppnås ved at seilfly enkeltvis anmoder (til FREQ 121.0 MHz) om tillatelse for gjennomflyging av området (se pkt. 7.1).

4.2   Kvam Transitarea er aktivt for angjeldende seilfly i 30 MIN fra det tidspunkt klarering utstedes, eller til seilflyet rapporterer å ha forlatt Kvam Transitarea, dersom dette skjer før denne tid. Fartøysjefen på seilflyet skal rapportere til FLESLAND RADAR umiddelbart når området er forlatt. Dersom det ønskes flyging i området utover denne tidsperiode, må det anmodes om ny klarering.

4.3   Det tillates at flere seilfly flyr i området samtidig, forutsatt at hvert fly har mottatt klarering. Hvert fly skal overholde tidsgrensen som nevnt i pkt. 4.2. Det vil ikke bli gitt trafikkinformasjon om andre seilfly i området (se pkt. 5.4).

5. Klarering, informasjon

5.1  Klarering til bruk av seilflyområdene vil bli gitt dersom ikke spesielle forhold er til hinder for dette.

5.2  Når områdene er aktivisert skal LTT BR ikke klarere annen trafikk inn i områdene. For å eliminere behovet for trafikkinformasjon vil all kontrollert trafikk bli “atskilt” fra områdene med hhv. 500FT vertikal eller 2,5NM horisontal avstand.

5.3  Det er fartøysjefens ansvar å overholde de laterale og vertikale grenser for seilflyområdene. Fartøysjefen er også ansvarlig for at høydemåleren er innstilt på korrekt lufttrykk. Spesiell oppmerksomhet må her rettes mot konvertering mellom fot og meter, samt flyging med QFE Ulven innstilt på høydemåleren.

4500FT tilsvarer 1300 m  på QFE Ulven
7500FT tilsvarer 2200 m  på QFE Ulven
<–  Øvre grense i seilflyområdene
2000FT tilsvarer   550 m  på QFE Ulven
3500FT tilsvarer 1000 m  på QFE Ulven
5500FT tilsvarer 1600 m  på QFE Ulven
<–  Øvre grenser for luftrom klasse G i forskjelligeTMA-segment

5.4  Det vil ikke bli gitt trafikkinformasjon fra LTT BR til seilfly om andre seilfly innenfor aktivisert område.

5.5  Ved avvik fra klarering (flyging i TMA utenfor seilflyområdene) skal fartøysjefen omgående bringe seilflyet tilbake til klarert område. FLESLAND RADAR skal deretter underrettes om avvikelsen (via bakkestasjon ved klubbflyging i Gullfjellet Gliderarea).

6. Svikt i sambandet

6.1  Telefonsamband LTT BR – Bakkesjef OAK

6.1.1  Dersom det oppdages at det ikke er samband med LTT BR, og alternativt samband ikke er mulig, skal bakkestasjonen snarest sørge for at alle fly i Gullfjellet Gliderarea forlater dette. Når det ikke lenger er seilfly i området skal det søkes med alle midler å få kontakt med LTT BR for å meddele at det er oppstått sambandssvikt, og at det ikke lenger er flyging i området.

6.2  Radiosamband Bakkestasjon – seilfly

6.2.1  Ved svikt i samband mellom bakkestasjon og seilfly skal bakkestasjonen informere LTT BR.

6.2.2  Seilfly med svikt i sambandet skal snarest forlate seilflyområdet, foreta landing og melde fra til bakkestasjonen.

7. Fraseologier

7.1  Følgende fraseologier anses velegnet til bruk for gjennomflyging av Kvam Transitarea, eller ved enkeltflyginger i Gullfjellet Gliderarea (*markerer sendinger fra seilflyet).

a) *FLESLAND RADAR, (GLIDER) LN-GGU, REQUEST VFR IN KVAM TRANSITAREA

b) (GLIDER) LN-GGU, CLEARED VFR IN KVAM TRANSITAREA, CLEARANCE VALID 30 MINUTES

c) *FLESLAND RADAR, (GLIDER) LN-GGU, REQUEST VFR IN GULLFJELLET GLIDERAREA

d) (GLIDER) LN-GGU, CLEARED VFR IN GULLFJELET GLIDERAREA, CLEARANCE VALID 30 MINUTES

Merknad: Fraseologi under a) brukes ved anmodning om åpning av Kvam Transitarea, svaret i b) betyr at seilflyet kan operere innenfor områdets laterale og vertikale grenser. Eksemplene under c) og d) gjelder for enkeltflyginger i Gullfjellet Gliderarea. Områdene er aktive til seilflyet rapporterer å ha forlatt områdene, senest 30 minutter etter åpningstidspunkt (se pkt. 3.3.2 og 4.2). Fraseologi under e) under brukes når seilflyet forlater seilflyområdet.

e) *FLESLAND RADAR, (GLIDER) LN-GGU, LEAVING KVAM TRANSITAREA/ GULLFJELLET GLIDERAREA

8. Varighet

8.1 Denne avtale gjelder for perioden 1. mai – 30. september 2003, eller indtil en av partene sier den opp.

9. Underskrifter

 

For Lufttrafikktjenesten, Flesland
Sveinung Ytreøy
Sjefflygelder

For Os Aero Klubb
Tore Øvreeide
Formann

Comments are closed.