Flyplassinformasjon

Informasjon om flyplassen på Ulven, ENUL

ENUL Ulven, Os kommune (konsesjon)

Informasjon/instruks for midlertidig bruk av Vaksinen, rev 2, – august 2005

Vaksinen er en seilflyplass, slik at flyplassen ikke tilfredsstiller de vanlige kravene som Luftfartstilsynet krever. Spesielt gjelder dette merking. Vi arbeider stadig med utbedring av banen. Skulderen fra hangaren og sydover på østsiden er hevet og planert. Videre er det lagt ut fiberduk og grus fra hangaren og sydover. Totalt i en lengde av 290 meter og i en bredde på 12 meter.
Følgelig ser en meget godt hvor rullebanen går nå.

1 Flyplassdata

1.1 Flyplassens referansepunkt

GPS koordinatene er: 60’11’500 , 005’25’250

1.2 Flyplassens høyde

200 ft

1.3 Flyplassens utforming

a: Rullebanens lengde er 700 meter, med en sikkerhetssone på 30 meter i hver ende i tillegg. Baneretningene er 05 og 23. Flyplassen er flat, og overflaten er gress i nord og grus i syd. Terskelen på bane 05 er flyttet inn 190 m fra banekanten. Bredden er 10 meter.

b:. Sikkerhetsområdet er todelt. Fra sydenden er sikkerhetsområdets bredde 20 meter på de første 260 meter regnet fra banekant. Fra hangar og nordover, 330 meter til banekant, er sikkerhetsområdets bredde 50 meter.

c: Taksebaner finnes ikke.

d: Oppstillingsplattform er fra klubbhus og nordover på vestsiden av rullebane (korttidsparkering), samt fra hangar og nordover på østsiden av flyplassen (langtidsparkering/reserve). Overflaten er gress på vestsiden, og mold/småstein på østsiden.

e: Merking er ikke i henhold til standard, men merket for seilflyvirksomhet. Innflyttet terskel bane 05 er merket med tre hvitmalte bildekk på hver side av sikkerhetssonen. Et hvitmalt dekk på hver side av sikkerhetssonen markerer 50 meter fra terskel. Terskel på bane 23 er ikke merket, men tilsvarende landingsmerke for seilfly er lagt ut 100 meter fra banekant, med påfølgende merke 50 meter deretter.

1.4 Hinder

Flyplassen ligger i en trang åpning mellom to fjell. Fra banens senterlinje til fjellene er det 50 -200 meter. Fjellene skråner opp til ca 1000 ft. Det gir vanskelige vindforhold spesielt ved nordvest vind.

1.5 Banelengde

Bane 05, tilgjengelig startrulledistanse 560 m, tilgjengelig landingsdistanse 370 m.

Bane 23, tilgjengelig startrulledistanse 400 m, tilgjengelig landingsdistanse 560 m. Lokale restriksjoner og merknader

a: Flyplassen er godkjent for ikke allmenn bruk.

b: Flyplassen anvendes kun for seilflyging, og mortorflyaktiviteten er begrenset til kun klubbens slepefly. Den ligger inne i et permanent fareområde, og all aktivitet må koordineres med bakkesjef.

Åpningstidene er hverdager fra 1500 til 2100, lørdager fra kl 0900 til 2100, samt søndager fra 1300 til 2100. Enkeltflygninger kan få tillatelse utenom åpningstidene.

c: Flyplassen ha fått avvik fra merkingsbestemmelsene, og tillatelse til å operere andre motorfly enn klubbens slepefly ved spesielle anledninger/flystevne og trening for det.

d: Flyplassen er åpen kun når bakkesjef gir positiv tilbakemelding på 123.5. Landingsmerke bane 05 er trukket inn 190 meter fra baneenden. Det skyldes turbulens ved nordvestlig vind, og for å ha bedre skuldre på siden av rullebane. Land ikke før det! Vær forberedt på å gå rundt

Oversiktskart 1:2000

Oversiktskart 1:2000

Oversiktskart 1:5000

Oversiktskart 1:5000

Comments are closed.