Flyplassjef og leder av plassvedlikeholdet

1. Flyplassjef utnevnes av hovedstyret i Os Aero Klubb og er ansvarlig overfor hovedstyret.

2. Flyplassjefen har ansvaret for at alle forhold som angår vedlikehold av flyplassen blir ivaretatt. Oppdatert telefonliste for flyplassjef og dens stedfortredere skal til enhver tid stå oppslått i klubbhuset.

3. Flyplassjefen skal sørge for at plassforholdene blir inspisert minst en gang pr. uke når vær og føreforhold tilsier at flyging vil pågå. Inspeksjonen skal utføres i henhold til BSL E 4-1 pkt. 6.7 og BSL E 4-2 pkt. 7, samt signeres for i egen perm/vedlegg til daglogg.

En skal iaktta gressets lengde og merkenes plassering.

4. Forhold som medfører vesentlig endringer i grunnlaget for godkjennelsen, skal straks meldes til Luftfartsverket i henhold til BSL E pkt. 5.3.

5. Redningsutstyret kontrolleres av flyplassjef minst en gang pr. år. Inspeksjonen signeres på skjema inne i redningsskapet i byggelokalet.

6. Flyplassjefen skal til enhver tid vurdere slitasjen på stripe og rullebane. I perioder hvor banen er bløt og sårbar (eks. under teleløsning) kan flyplassjefen ut fra en totalvurdering stenge banen. Slik stenging markeres med to kryss, ett i hver baneende. En slik stenging skal rapporteres snarest til formannen eller hans stedfortreder som igjen legger saken frem for styret om han finner det nødvendig.

7. Flyplassjef skal planlegge og organisere nødvendig vedlikehold av flyplass og sikkerhetssoner. Blant annet klipping av gress, gjødsling, planering av spor og ujevnheter, rydding av skog/busker osv.

8. Flyplassjefer ansvarlig for at materiell/maskiner til vedlikehold av flyplass oppbevares og vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte.

9. Før større vedlikeholds eller utbedringsarbeider påbegynnes, skal planer med spesifisert kostnadsoverslag legges frem for styret for godkjenning.

10. Flyplassjef har myndighet til å foreta innkjøp innenfor budsjettposter for vedlikehold av flyplass (Kontoklasse 5613). Slike innkjøp skal foretas slik at kostnaden for OAK blir lavest mulig.

aw 1/10-98

Comments are closed.